Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các trang web thường được truy cập

Các trang web thường được truy cập

Website Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ:

http://www.uscis.gov

Kiểm tra ngày ưu tiên: http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html

Mẫu đơn cho thị thực di dân và không di dân: http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html

Hướng dẫn cho thị thực diện hôn phu/hôn thê: http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/iv-forms/K-Instruction-122010.pdf

Hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn diện hôn phu/hôn thê: http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/iv-forms/K-appointment-082011.pdf

Hướng dẫn cho thị thực di dân http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/iv-forms/IV-Instruction-122010.pdf

Hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn cho thị thực di dân http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/iv-forms/IV-appointment-082011.pdf