Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Chuyển giao văn phòng USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
 

Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch của Hoa Kỳ (USCIS) đã đóng cửa văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2011. Vui lòng xem thông báo chính thức trên trang của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Một số các chức năng do USCIS thực hiện trước đây đã được chuyển giao cho Bộ phận Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các dịch vụ USCIS được chuyển giao cho Tổng Lãnh Sự Quán

  • TIẾP NHẬN HỒ SƠ BẢO LÃNH CỦA ĐƯƠNG ĐƠN GÓA CHỒNG HOẶC GÓA VỢ CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ (MẪU I-360): Nếu quí vị là đương đơn goá chồng hoặc goá vợ của công dân Hoa Kỳ và đã được chồng/vợ quá cố mở hồ sơ bảo lãnh định cư (I-130), hồ sơ bảo lãnh I-130 của quí vị sẽ được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tự động chuyển thành Mẫu I-360. Nếu quí vị là đương đơn goá chồng hoặc goá vợ của công dân Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa được chồng/vợ quá cố mở hồ sơ bảo lãnh định cư (I-130), quí vị có thể nộp hồ sơ bảo lãnh Mẫu I-360 trực tiếp với Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Vui lòng xem thêm thông tin trên trang của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Để biết thông tin về giờ làm việc tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh Mẫu I-360, vui lòng xem lịch làm việc của bộ phận Lãnh sự.
  • TỪ BỎ TÌNH TRẠNG THƯỜNG TRÚ NHÂN (Mẫu I-407) Việc từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân là không thể thay đổi một khi đã nộp đơn xin bỏ tình trạng. Một cá nhân đã từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân sẽ phải hội đủ điều kiện một lần nữa để trở lại tình trạng Thường Trú Nhân đó. Do đó, quí vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân. Nếu quí vị muốn rời bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ và từ bỏ Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ xanh) của mình, vui lòng xem thêm thông tin trên trang Thường trú nhân.
  • NHẬN GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH (REENTRY PERMIT): Các giấy phép tái nhập cảnh được chấp thuận sẽ được gửi đến văn phòng Cục Thực Thi Luật Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE). Vui lòng xem thêm thông tin trên trang Thường trú nhân
  • SƠ BẢO LÃNH LOẠI I-730. Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ thông báo cho các đương đơn đi kèm của hồ sơ bảo lãnh loại I-730 sau khi chúng tôi nhận được hồ sơ bảo lãnh của họ từ Trung tâm chiếu khán Hoa Kỳ (National Visa Center – NVC) về lịch phỏng vấn cũng như giải quyết hồ sơ bảo lãnh của họ. Tất cả các bảo lãnh loại I-730 phải được người bảo lãnh mở hồ sơ ở Hoa Kỳ và được USCIS ở Hoa Kỳ chấp thuận.
  • ĐƠN XIN MIỄN TRỪ (WAIVER FORM I-601): Tất cả các đương đơn xin thị thực hôn phu/hôn thê (K) và thị thực định cư (IV) bị từ chối sau khi phỏng vấn do không đủ điều kiện được cấp thị thực, nếu nằm trong các trường hợp có thể xin miễn trừ, cần nộp trực tiếp mẫu đơn I-601 (và bất cứ mẫu đơn I-212 nào đã được nộp trong cùng thời điểm đó, nếu có) tới Hộp thư của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại Hoa Kỳ.  Tại đây tất cả các hồ sơ xin miễn trừ đã hoàn tất sẽ được chuyển tiếp tới Sở Di trú Nebraska (NSC) để xem xét.  Mẫu đơn I-601 cũng như thông tin hướng dẫn cách nộp mẫu đơn này được đăng tải trên trang web của USCIS: http://www.uscis.gov/I-601

Các dịch vụ được giải quyết bởi USCIS hoặc các văn phòng trực thuộc DHS (Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ)

  • TIẾP NHẬN HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ (MẪU I-130) CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ. Vui lòng đọc thêm thông tin hướng dẫn ở trang Mở hồ sơ bảo lãnh.
  • ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO (HUMANITARIAN PAROLE - MẪU I-131). Vui lòng lấy mẫu đơn trên trang của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
  • ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH (REENTRY PERMIT - MẪU I-131). Vui lòng lấy mẫu đơn trên trang của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Thường Trú Nhân phải có mặt ở Hoa Kỳ khi xin cấp Reentry Permit.
  • ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ (MẪU N-400): Vui lòng lấy mẫu đơn trên trang của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
  • THƯ VẬN CHUYỂN: Thư vận chuyển dùng để thay thế cho Thẻ Xanh (Mẫu I-551) sẽ do Văn phòng Cục Thực Thi Luật Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Thường Trú Nhân khi thẻ này bị mất hoặc hết hạn ở Việt Nam. Vui lòng xem thêm thông tin trên trang Thường trú nhân.